• - - . ...

 - [9 / 795]    [7 / 3]    [13 / 29]    [6 / 6]    [8 / 12]    [0 / 1612]    [8 / 18]    [8 / 10]    [0 / 38]    [18 / 8]    ... 

������ ���� ��� ����...

 • ������ ���� ��� ������������� ������� ������� ������ �� 15 �����
  ������ ������ ���� (��������) �� ���� ������������� - 600 ���. ��������. �������� �������������� ������ ���������� �������� (������ ��� ���������) �� ���� ������ �� ������ ��������� ���������. ��������� �������� �� ������ �������� ����������� 200 ������.
  ��� ������������ ������ ���� ������������ ����� �������, ��� ����� ����� �������, ��������� �������� �������.
  ������ �� ����������� ��� ������������� ���� ���� ��� � ����� ������� �������? ������ ���� ������������ ��� - ������ �������� ��� ������������ �������, ��� ����������� ��������. ��� ������� ����������� ��������� ������, ������ ������� � ���� ������� ������� ������. ����� ������� ������ ���������� �������������� ���. ����� ������������� �������, ������������ ������� ��������.
  ������ ���� ������� �� �����-��������� ������, �������, ���������� � ������� � ����������. ������ ��������� � ������ ����, ���������� ���������� � �� ���������� � �������� �� ����� �� ���� �����. �������� �������� 7 �������� ������, �� ������� ����� ������� ����� ���� � �������. ������� ���������� ������ � ���������� �����������.
  �� ������ ������������� � ��� ������� 20 �����, ����� ��������� ������ ������� � ������� ������ ���� �� �������.
  ���� �� ���-�� ������� �� ���, �� ������ ������ ���������� ���� �����!
  ����� ������� ���������� ������ ���� ������� �� ������� ���������� ����, � �������� �� 2 �� 8 �����. ����� ���������� ������ ���� ��������� ���� �������� ��� ����������� �� -35 �� +70 �������� �� �������. ��� ��������� ����������� ������ ���� �� �������� ���� ��������. ��� �� ���������� ������� � �� �������� ���� ������������.
  ����� ������� ��������� ����������������� ������� �� ���� ����� ������ ������ ��� ������ ������ ��������������� �������� �����. ������ ��������� ����� ������� � ��������� ��������!
  ������������ �������� ������ ���� - 35 ���. ��������������� ������������ ����������� � ������ � � ���.
  ������ ���� ������ � ��������� � �������������, �� ������� �� ����������, �� �����! ������� ������ ������� ������� �������� ���� �������!

    : 23.07.2017
  :
  : Remontkozhi

...

...

...

: http://e-kom.ru/static/vitrin-2812.html