- [9 / 692]    [7 / 2]    [13 / 22]    [6 / 5]    [8 / 11]    [0 / 1566]    [8 / 13]    [8 / 7]    [0 / 32]    [18 / 8]    ... 

������ ���� � ��� ���...

 • ������ ���� � ��� �������� ��� ������������ ������� ������� ������� �� 15 �����
  ������ ������ ���� (��������) �� ���� ������������� - 600 ���. ��������. �������� �������������� ������ ���������� �������� (������ ��� ���������) �� ���� ������ �� ������ ��������� ���������. ��������� �������� �� ������ �������� ����������� 200 ������.
  ��� ������������ ������ ���� ������������ ����� �������. ������ ��� ����� ����� �������, ��������� �������� �������.
  ����� ������� ������� �������� ��������� ������? �������� ��� ������! ������ ���� ������������ ��� - ������ �������� ��� ������������� ������� ������� �� ���� ������ ������.
  ������ ���� ������� ���������� ��������� ������, ������ ������� � ���� ������� �� ������� ��������. ����� ������� ������� ���������� �������������� ���. ������ ���� ������� �� �����-��������� ������, ������� � ������� � ����������. ����� ������������� �������, ������������ ������� ��������.
  ������ ��������� � ������ ����, ���������� ���������� � �� ���������� � �������� �� ����� �� ���� �����. �������� �������� 7 �������� ������, �� ������� ����� ������� ����� ���� � �������.
  �� ������ ������������� � ��� ������� 20 �����, ����� ��������� ������ ������� � ������� ������ ���� �� �������.
  ���� �� ���-�� ������� �� ���, �� ������ ������ ���������� ���� �����!
  ����� ������� ���������� ������ ���� ������� �� ������� ���������� ����, � �������� �� 2 �� 8 �����. ����� ���������� ������ ���� ��������� ���� �������� ��� ����������� �� -35 �� +70 �������� �� �������. ��� ��������� ����������� ������ ���� �� �������� ���� ��������. ��� �� ���������� ������� � �� �������� ���� ������������.
  ����� ������� ��������� ����������������� ������� �� ���� ����� ������ ������ ��� ������ ������ ��������������� �������� �����. ������ ��������� ����� ������� � ��������� ��������!
  ������������ �������� ������ ���� - 35 ���. ��������������� ������������ ����������� � ������ � � ���.
  ������ ���� ������ � ��������� � �������������, �� ������� �� ����������, �� �����! ������� ������ ������� ������� �������� ���� �������!

    : 22.07.2017
  :
  : Remontkozhi

...

...

...

: http://e-kom.ru/static/vitrin-2811.html